Cenowy Energetyczny Kalkulator Internetowy - CENKI
Dla odbiorcy

Masz prawo do...

 

Wyboru sprzedawcy - z dostępnych na rynku ofert możesz wybrać tę, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza. Zwróć uwagę na proponowaną cenę oraz na inne warunki, jak opcje płatności (w tym termin płatności i sposób dokonywania płatności), okres obowiązywania umowy i warunki wypowiedzenia. Narzędziem ułatwiającym porównanie dostępnych ofert jest tzw. kalkulator taryfowy. Kalkulator taryfowy - stanowiący narzędzie pomocnicze w podjęciu decyzji o wyborze nowego sprzedawcy - dostępny jest na stronie maszwybor.ure.gov.pl po kliknięciu w baner CENKI - Kalkulator Taryf Energetycznych. Zestawienie umożliwia porównywanie ofert cenowych sprzedawców, które są skierowane do odbiorców energii w gospodarstwach domowych.
Jeśli zmieniłeś sprzedawcę, a nawet jeśli zrobiłeś to kilkukrotnie, a nie jesteś zadowolony z nowego sprzedawcy, masz prawo wrócić do swojego „pierwszego” sprzedawcy. Sprzedawca ten (tzw. sprzedawca z urzędu), ma obowiązek zawrzeć z Tobą umowę.
 
Bezpłatnej zmiany sprzedawcy - nie jesteś „przywiązany” do aktualnego sprzedawcy energii elektrycznej, jeśli uznasz, że oferta innego sprzedawcy, działającego na terenie Twojego OSD jest atrakcyjniejsza od obecnej, możesz bezpłatnie dokonać zmiany sprzedawcy.
 
Równoprawnego traktowania - sprzedawca zawiera z Tobą umowę na takich samych warunkach, jak z innym, równym Tobie, odbiorcą. Jakiekolwiek rozróżnienie kategorii odbiorców powinno być uzasadnione w obiektywny i przejrzysty sposób (np. przynależność do określonej grupy taryfowej).
 
Uczciwych praktyk handlowych - sprzedawca nie może stosować nieuczciwych i mylących metod sprzedaży – stanowi o tym unijna Dyrektywa o nieuczciwych praktykach rynkowych (np. nakładanie przez przedsiębiorcę uciążliwych barier pozaumownych na konsumenta, który chce wypowiedzieć umowę) i krajowa ustawa o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (np. rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorstwie czy reklama wprowadzająca klienta w błąd).
 
Informacji
  • o warunkach umowy proponowanych przez sprzedawcę, przed podpisaniem umowy; ogólne warunki umowy powinny być przedstawione jasnym i zrozumiałym językiem,
  • o cenie energii elektrycznej, stosowanej w rozliczeniach,
  • o rzeczywistym zużyciu i koszcie zaopatrzenia w energię elektryczną, podawanych w przyjętych przedziałach czasowych.
 
Umowy - która określa m. in.:
  • nazwę i adres sprzedawcy energii elektrycznej,
  • sposób uzyskiwania aktualnych informacji na temat cen energii elektrycznej,
  • okres obowiązywania umowy, warunki jej przedłużania i wygaśnięcia umowy,
  • wszelkie ustalenia dotyczące rekompensat, które mają zastosowanie w przypadku, gdy nie są spełnione standardy jakości usług zagwarantowane w umowie.
 
Otrzymania stosownego zawiadomienia - sformułowanego w sposób przejrzysty i zrozumiały, o każdym zamiarze wprowadzenia zmian do umowy oraz do informacji o prawie wypowiedzenia umowy po otrzymaniu zawiadomienia (czyli odbiorca może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie akceptuje nowych warunków).
 
Rozwiązania umowy - poprzez złożenie oświadczenia; umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym Twoje oświadczenie dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego; możesz jednak wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy.

 

Podstawy prawne

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom