Cenowy Energetyczny Kalkulator Internetowy - CENKI
Dla odbiorcy

Dla odbiorców przemysłowych i instytucjonalnych

Stan prawny aktualny na dzień 29 czerwca 2010 r.

Kompletna dokumentacja przetargowa na zakup energii elektrycznej opracowana przez ekspertów URE gotowa do pobrania

 
 
Pełne otwarcie rynku energii elektrycznej umożliwia obecnie wszystkim odbiorcom swobodny wybór dostawcy energii elektrycznej. Prawo wyboru sprzedawcy gwarantuje zrealizowanie kontraktu każdemu odbiorcy, który znajdzie innego partnera w handlu energią. A zmiana sprzedawcy na takiego, który oferuje produkt za mniejszą cenę niż konkurencja, jest jednym ze skuteczniejszych sposobów obniżenia kosztów ponoszonych na energię.
 
Urząd Regulacji Energetyki opracował przykładową dokumentację przetargową, z której korzystać mogą odbiorcy instytucjonalni np. gminy przy zakupie energii elektrycznej dla potrzeb budynków użyteczności publicznej i komunalnych, szkół i przedszkoli, przychodni lekarskich itp. Prowadząc działania edukacyjno-informacyjne promujące prawo swobodnego wyboru sprzedawcy Prezes URE stykał się z licznymi skargami, opiniami i wnioskami świadczącymi o trudnościach, jakie napotykają gminy i inni odbiorcy instytucjonalni przy próbach zmiany sprzedawcy energii, w tym o nieudanych przetargach, których niepowodzenie wynikało m.in. z nietrafnego stosowania procedur prawa zamówień publicznych lub prawa energetycznego.
 
Efekt pracy URE uwzględnia aktualny stan rynku elektroenergetycznego, przede wszystkim fakt, że o ile na rynku energii elektrycznej istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii, to brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej, ponieważ działają one w obszarze monopolu naturalnego.
 
W związku z powyższym Urząd Regulacji Energetyki proponuje odbiorcom instytucjonalnym następujący – zgodny z prawem zamówień publicznych - sposób działania Zamawiającego (odbiorcy kupującego energię elektryczną):

 

  • 1 krok: wyłonienie sprzedawcy energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego (URE proponuje w tym kroku zastosowanie załączonej dokumentacji przetargowej);
  • 2–gi krok: zamówienie z „wolnej ręki” na usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.
Opracowana przez URE przykładowa dokumentacja przetargowa zawiera komplet dokumentów wymaganych prawem do przeprowadzenia przetargu:
  • specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zakup energii elektrycznej dla punktów poboru (nazwa budynków, obiektów) o wartości nie przekraczającej 133 000 euro;
  • załączniki do SIWZ (druk oferty, projekt umowy, oświadczenie wykonawcy) oraz Załącznik do projektu umowy, zawierający zestawienie punktów poboru energii elektrycznej.
W pracach nad prezentowaną przykładową dokumentacją przetargową na zakup energii elektrycznej Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przeprowadził konsultacje z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.
Przedstawiony przykład opracowano na podstawie dokumentacji przetargowej przygotowanej przez Urząd Miasta Częstochowa, który posiada duże doświadczenie w prowadzeniu racjonalnej gospodarki energetycznej i optymalizacji zaopatrzenia w energię, potwierdzone pozytywnie rozstrzygniętymi przetargami nieograniczonymi na zakup energii elektrycznej i wyłonieniem sprzedawcy energii.
 
Prezes URE zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania uwag i dzielenia się doświadczeniami w prowadzeniu przetargów na zakup energii. Uwagi te posłużą URE w dalszych pracach promujących zasadę swobodnego wyboru sprzedawcy e.e.
 
Prezentowana dokumentacja przetargowa to przykładowe rozwiązanie do wykorzystania przez Zamawiających. Przykład ten nie obejmuje wszystkich potencjalnych sytuacji, które mogą wystąpić na rynku energii elektrycznej. Korzystanie z dokumentacji nie rodzi żadnych roszczeń w stosunku do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zamawiający korzystając z dokumentacji w rozumieniu prawa, działają na własną odpowiedzialność.

Pliki do pobrania

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom

29.06.2010